wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

ОИЦ – Разград представи успешни европроекти в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград посрещна представители на местната общност, в рамките на информационна среща на тема „Популяризиране на успешни европроекти в Лудогорието”.

Участниците се запознаха с проекти и бенефициенти, които са включени в поредната печатна брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” на ОИЦ, съдържаща данни за над 50 инвестиции с евросредства в региона. Наред с постигнатите резултати, бяха коментирани и очаквани такива до края на настоящия програмен период.

Стана ясно, че скоро ще бъде готов и видеофилма, в който са намерили място най-значимите европроекти от печатното издание.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви прием на проекти по подмярка 6.4 от СВОМР

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата е в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане…

Продължава...

Разградската техническа гимназия продължава изпълнението на проект „Ученически практики”

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в областния град продължава да работи по проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. От…

Продължава...

Община Кубрат продължава изпълнението на проекта за социално включване

Лудогорската община изпълнява проект BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат” по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В началото на месец ноември…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе информационни срещи за бенефициенти

Във връзка с приема на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.060 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,…

Продължава...

Професионалната гимназия по селско стопанство в Исперих приключва успешно европроект

Проектът BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” завършва с изпълнени дейности. На заключителната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.