wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

МИГ Завет - Кубрат обяви процедура за партньорства и насърчаване на селската самобитност

МИГ Завет – Кубрат обяви процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”. Процедурата е в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата:

 1. Община Завет;
 2. Община Кубрат;
 3. Юридически лица с нестопанска цел, ре­гистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 4. Читалища, вписани по Закона за народ­ните читалища;
 5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Завет или община Кубрат.

Допустими дейности за финансиране:

 1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация,
  рехабилитация, защита и управление на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и геоморфоложка); както и културна, археологическа и архитектурна стойности;
 2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие;
 3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство: дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж;
 4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж;
 5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане;
 6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
 7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство;
 8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

Периоди за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 05.11.2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 31.12.2018 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 17.05.2019 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” е: 234696 лева (100%), от които 211226.40 лева (90%) от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) и 23469.60 лева (10%) - Национално съфинансиране.

Бюджетът по процедурата за 1-вия период на прием е: 234696,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-рия период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, 10 декември 2018 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Оборудваха Дневния център за деца с увреждания в Исперих по европроект

Община Исперих продължава изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото…

Продължава...

Втори прием на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР на МИГ Завет - Кубрат

МИГ Завет – Кубрат обяви втори прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви втори прием на проекти по подмярка 4.2 от СВОМР

МИГ Завет – Кубрат обяви втори прием по процедура №BG06RDNP001 – 19.035 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка M04…

Продължава...

Екипът на ОИЦ – Разград завърши обиколката си в региона

В периода от 9 до 31 октомври екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград направи есенната си обиколка из областта. Информационните срещи на тема „Актуални и предстоящи процедури по…

Продължава...

Петима „Експерти по европрограми и проекти” работиха в ОИЦ – Разград за ден

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград се включи и тази година в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). По време на кампанията държавни управници…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.