wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Пресконференция на ОИЦ - Разград

На среща с представители на местни и регионални медии екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград представи новата печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Изданието включва информация за над 50 местни проекта, финансирани по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. С написаното ОИЦ целѝ да популяризира постигнатото с евросредства в Лудогорието и да помогне на предприемчивите читатели да подготвят качествени и устойчиви проекти.

Електронен вариант на книжката може да бъде изтеглен оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad

В момента се заснема и видеофилм за успешните проекти в областта, който ще бъде готов до края на месеца.

Участниците в срещата се запознаха с напредъка по изпълнението на европрограмите в Лудогорието. От началото на програмния период 2014-2020 по оперативните програми в Разградска област са сключени 130 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 74 263 210 лева. Реално изплатените средства по тях достигат 30 276 886 лева. Програмата за развитие на селските райони финансира 93 договора с обща стойност на одобрената субсидия 30 893 102 лева.

ОИЦ – Разград анонсира и втората за годината информационна обиколка в общините от Лудогорието. На срещите ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите до края на годината. Поканени са представители на широката общественост ‒ местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми, земеделски производители, граждани и медии. В информационните събития, заедно с екипа на ОИЦ ще се включи и експерт от Националната служба за съвети в земеделието – офис Разград.

Информационните срещи в общинските центрове ще се състоят в периода от 9 до 31 октомври 2018 г., както следва:

  • Цар Калоян, 9 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Съзнай себе си”;
  • Лозница, 11 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
  • Кубрат, 16 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”;
  • Самуил, 18 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
  • Завет, 23 октомври (вторник) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
  • Разград, 25 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Младежки клуб на Средношколско общежитие (Зайо Байо) в гр. Разград;
  • Исперих, 31 октомври (сряда) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет.

На пресконференцията бе представена и провеждащата се до края на октомври национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ в България „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС”. Целта на инициативата е популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. на Европейския съюз и на предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период. В рамките на кампанията ще бъде отбелязана и 30-та годишнина на Политиката на сближаване на Европейския съюз.

Като част от националната инициатива, на 25 октомври 2018 г., ОИЦ – Разград ще проведе в областния център отворен дебат „Граждански диалог” за приноса и потенциала на политиката за сближаване на ЕС. В него ще вземат участие настоящи и потенциални бенефициенти на средства от европрограмите, медии, представители на бизнеса, местните власти и академичната общност, граждани. По време на кампанията ще бъде направено анкетно проучване за политиката на сближаване на ЕС в България.

Анкетната карта в електронен вариант може да бъде изтеглена оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad , и да се изпрати попълнена на адрес: oic_razgrad@abv.bg или на място в офиса на ОИЦ.

В края на срещата журналистите узнаха, че ОИЦ – Разград и тази година се включва в инициативата „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). ОИЦ е обявил няколко „свободни” позиции „Експерт по европейски програми и проекти” за еднодневен стаж на ученици и/или студенти, който ще се проведе на 30 октомври 2018 г.

Желаещите могат да кандидатстват в специално създадната електронна платформа, на адрес: mfd.jabulgaria.org/jobs/view/1508

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

По стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат до момента са постъпили 25 проектни предложения

Дейността на МИГ Завет - Кубрат по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие стартира на 21 октомври 2016 година с  подписването на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОИЦ - Разград популяризира успешни европроекти в региона

На информационна среща в отдел „Изкуство” на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград представи проекти и бенефициенти от Брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието”.…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат организира обучение за кандидатстване с проекти

Всички заинтересовани потенциални бенефициенти от община Кубрат могат да участват в двудневно обучение на тема „Начин на кандидатстване с проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат…

Продължава...

ДФЗ – РА в Разград проведе „Ден на отворените врати”

Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция в Разград бе домакин на инициативата „Дни на отворени врати” днес, 21 септември (петък), в своя офис на бул. „Априлско въстание”…

Продължава...

По проект в Община Кубрат назначиха 16 помощници в строителството

Местната управа на Лудогорската община продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0216-C01 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Днес кметът на общината…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.