wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Направиха първа копка на нов модерен физкултурен салон в Разград

На официална церемония днес кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заедно с народния представител Десислава Атанасова положиха „Първа копка” на новия физкултурен салон. Спортното съоръжение ще се използва от учащите се в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” и Основно училище „Никола Й. Вапцаров” в града.

В събитието участваха още заместник - кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, заместник - областният управител Евгени Драганов, началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, общински съветници, управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов, ученици и преподаватели от двете училища, граждани, журналисти и гости на града.

Кметът на Разград д-р Василев благодари за усилената работа на екипа, който работи по изпълнението на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на общината и пожела успех на фирмата - изпълнител в предстоящите дейности. Изрази надежда догодина всички заедно да са отново тук за прерязване на лентата на новопостроения обект.

Училищните директори Пейчо Георгиев и Галин Парашкевов изказаха благодарност за усилията на местната управа и определиха церемониалната първа копка като „дългоочакван” и „двоен” празник за двете учебни заведения в деня на откриването на новата учебна година.

Новият спортен салон с предвидените в него комбинирани игрища за баскетбол, волейбол, бадминтон и футбол на малко поле ще се изгради в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград”. Инвестицията е по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Проектните дейности са насочени към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез обновяване, реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на общо 11 обекта.

Бюджетът на проекта възлиза на 9 897 137, 19 лева, от които 43 500 лева са собствен принос на бенефициента – Община Разград.

За изпълнител на строителните дейности е избрана известна Разградска строителна фирма.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

До края на септември Бизнесцентър - Исперих набира кандидати за участие в проект

Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център - Исперих” е бенефициент по проект BG05M9OP001-1.023-0060-C01 „Знания и предприемaчeство за успех”, съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Подкрепа на предприемачеството”.…

Продължава...

Хора с намалена работоспособност от община Разград ще работят по европроект

Община Разград e бенефициент по Компонент ІІ на проект „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По него се очаква да бъде осигурена трудова…

Продължава...

В понеделник Община Разград организира церемония „Първа копка” за изграждането на физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

Договор №BG16RFOP001-1.023-0002-C01, проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” Община Разград организира в понеделник, 17.09.2018 г. от 10:00 часа…

Продължава...

МИГ Исперих обяви прием на проекти по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП”

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” кани желаещите кандидати от територията на МИГ Исперих да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет…

Продължава...

Сертификати за ученици от ПГТС „Христо Смирненски” по проект „Ученически практики”

Сертификати за успешно обучение по проект „Ученически практики” получиха 20 ученици от Професионална гимназия „Христо Смирненски” - гр. Разград. Обучението на възпитаниците на гимназията в специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.