wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Община Цар Калоян приключва европроект за социално включване

В началото на октомври т.г. завършва проект BG05M9OP001-2.005-0093-C02 „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Основна цел на бенефициента е била да се развият модерни и ефективни модели на социално подпомагане и интеграция на уязвими групи в общината, както и да се предоставят качествени социални услуги.

В рамките на проекта са извършени следните дейности: мотивационна, психологическа и образователна подкрепа на икономически неактивни граждани, хора с физически увреждания, и такива полагащи грижи за зависими членове на семейството, вкл. деца с увреждания; професионални обучения и обучения по ключови компетентности; подобрен достъп до пазара на труда и осигурена заетост на лицата от целевата група; изготвен доклад за предимствата и неудобствата за работодателите при установяване на трудови правоотношения с хора с увреждания.

Бюджетът на проекта е 374 046 лева, а срокът за извършване на дейностите - 18 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Нови работни места откриват чрез социален проект в Кубрат

Първите 16 трудови договора с работници в озеленяването подписа местната управа на Кубрат. Това стана възможно след преминат пълен курс на обучение от 300 учебни часа, в края на който…

Продължава...

ОИЦ - Разград издаде нова брошура за европроектите в Лудогорието

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и издаде поредна печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изданието включва информация за проекти по оперативните…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат подаде проект по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020

На 31 август 2018 г. МИГ Завет - Кубрат подаде в ИСУН 2020 проектно предложение по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на…

Продължава...

Библиотекари повишиха квалификацията си с евросредства

Десет читалищни библиотекари от Лудогорието преминаха обучение в рамките на процедура „Ваучери за заети лица”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В продължение на 11 месеца…

Продължава...

МИГ - Исперих обсъжда публично промени в Стратегията за ВОМР

СНЦ „Местна инициативна група – Исперих” кани всички заинтересовани лица от територията на община Исперих за участие в обществено обсъждане на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.