wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Участници в Лятната програма на Сдружение „ЖАНЕТА” посетиха ОИЦ

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград бе домакин на среща с ученици-участници в Лятната програма за работа с деца на Центъра за обществена подкрепа, създаден по проект от Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране” (ЖАНЕТА) в града.

Младите участници заедно с техните ръководители Гергана Станчева и Полина Вълчева – психолози, и Сашка Минчева – социален работник, се запознаха с дейността и услугите, които предоставя на широката общественост ОИЦ - Разград.

Във втората част на събитието от ОИЦ представиха на малчуганите по-важните неща за контитента Европа, Европейския съюз, институциите в него и резултатите от наскоро завършилото Бьлгарско председателство на Съвета на ЕС.

Накрая всички изслушаха химна на Европейския съюз „Ода на радостта” и получиха информационни материали от Службата за публикации на ЕС.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Разградска строителна фирма приключи успешно европроект

Проектът BG05M9OP001-1.008-0115-C02 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в „САВ - Разград” ООД” е по процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие…

Продължава...

Център „Резонанс” създава социално предприятие по европроект

Центърът за извънучилищна подготовка „Резонанс” в Разград изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на проекта е 294 714…

Продължава...

МИГ - Исперих обяви прием на проекти по мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството”

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” кани желаещите бенефициенти да представят проектни предложения по обявената процедура №BG05M9OP001-1.035-МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” в рамките на Стратегията си за Водено…

Продължава...

Два проекта за близо 3,5 млн. лева ще изпълнява Община Разград

Двата нови проекта са „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” и „Основен ремонт и въвеждане на…

Продължава...

Семинар по проект за социални иновации се състоя в Разград

Семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално приобщаване на жени в уязвимо положение” по проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.