wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

И последната смяна от Еколято 2018 гостува на ОИЦ

Участниците от последната смяна на инициативата „Еколято 2018”, заедно с ръководителите си Ренета Маринова, Рина Михайлова и Мехмедали Мустафа, посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград днес.

Екипът на ОИЦ ги запозна с услугите, които предоставя безплатно за широката общественост и маркира някои от значимите проекти, осъществени с европейски средства в града. Сред тях са реновираните Археологически резерват „Абритус” и Художествена галерия „Проф. Илия Петров”, благоустроените седем жилищни квартала, извън центъра на Разград; рехабилитираната централна градска част; извършените ремонти, обновената материална база и повишената енергийна ефективност на училища и детски градини в общината, паркоустроянето на квартал „Орел” и др.

Гостите проследиха с интерес презентацията за Европа и Европейския съюз, чрез която си припомниха по-интересните неща за континента и се запознаха с функциите на някои евроинституции и служби.

С любопитство девойка попита: „Как се става евродепутат?”. След като от ОИЦ отговориха на въпроса, ѝ пожелаха един ден, като порасне още – да се кандидатира и да стане европейски избраник.

Всички получиха информационни материали, а на тръгване изслушаха химна на Европейския съюз „Ода на радостта”.

Тази година в инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еколято”, организирана от Центъра за подкрепа на личностното развитие ‒ Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР - ЦУТНТ) и Община Разград се включиха повече от 100 деца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

С над 1 млн. лева от европроекти три общини в Лудогорието развиват социално предприемачество

През последните няколко месеца местните управи на Кубрат, Завет и Самуил подписаха договори с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на проекти в рамките на…

Продължава...

ОИЦ - Разград организира среща в подкрепа на предприемачеството

Eкипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на фирми, Сдружение „Местен бизнес - Разград”, Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара, Стопанската камара, Регионалният съвет на…

Продължава...

В община Самуил създават социално предприятие по европроект

Това ще стане по проект BG05M9OP001-2.010-0239-C01 „Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие ‒ община Самуил”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта възлиза на 277 158,…

Продължава...

Среща на работодатели с безработни се проведе в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.005-0061-C03 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в общинския център се…

Продължава...

Пореден етап от изпълнението на проекта за модернизация на депото за отпадъци в Разград

Община Разград, бенефициент по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.