wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 735

Трети филм на ОИЦ-Разград за успешни европроекти в региона

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и публикува филма „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието”, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Разградска област.

Видеото е трето поред и представя успешни европроекти, финансирани от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж” и Програмата за развитие на селските райони.

Филмът е публикуван в популярен портал за видеосподеляне и може да бъде изгледан тук: www.youtube.com/watch?v=aYBlZI71Frg&feature=youtu.be

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Солна стая по европроект функционира в Разград

Иновативната стая е създадена от фирма „Спектър Логос” по проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 „Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е…

Продължава...

ОИЦ-Разград отбеляза Международния ден на хората с увреждания

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) проведе информационна среща в навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Домакин на събитието бе Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”,…

Продължава...

На официална церемония откриха обновено с евросредства училище в Исперих

Проект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” е най-големият инвестиционен проект в община Исперих за 2018 година, на обща стойност 1 298 457,73…

Продължава...

МИГ Завет - Кубрат обяви втори прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка M04 „Инвестиции в материални активи”. Процедурата е в рамките…

Продължава...

Започва реконструкцията на читалището в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.