wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла в стационарен и мобилен вариант ще внедри Приста Ойл Холдинг ЕАД в производството си, обявиха от компанията на пресконференция. Инвестицията е на стойност 2 410 000 лева и се реализира с помощта на ОП „Иновации и конкурентоспобност“. По процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” русенската компания ще получи 1 205 000 лева безвъзмездни финансови средства или половината от общо допустимите разходи по проекта. Другите 50 на сто са нейно собствено участие.

По проекта е предвидена доставка на ново оборудване, което включва система за дозиране на компонентите на смазочните масла и система за студено смесване на маслата посредством кавитационни колони. „При кавитационния метод на смесване не е необходима енергия, тъй като не се налага подгряване. Процесът е иновативен не само за България, той ще намали себестойността на продуктите ни, защото ще редуцира времето за производство с 40 % и ще разшири производствения ни капацитет и по този начин ще ни направи по-конкурентоспобни“ – обясни Милен Бойчев, член на борда на директорите на холдинга.

Иновативният производствен процес ще позволи на компанията да навлезе в нови ниши и да отговори на предизвикателствата в сектора на маслата. Очаква се нови групи продукти да бъдат пуснати на пазара и увеличаване на експорта. Към момента 45 % от производството на различни видове смазочни масла на компанията е вътрешния пазар, а останалите са предназначени за износ.

По време на пресконференцията стана ясно още, че Приста Ойл Холдинг ЕАД залага на иновациите и разполага със самостоятелно научно-развойно звено „Нови продукти и стандартизация“, което работи за внедряване в производство и пускане на пазара на собствено разработени, иновативни в национален, европейски и световен план продукти и производствени методи. Освен това разполага с модерна лаборатория за нефтопродукти.

През програмен период 2007 -2013 Приста Ойл Холдинг ЕАД има вече един изпълнен проект с европейско финансиране – по схема „Безопасен труд“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.