wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Резултатите по проекта “FairGuidancе” ( „За равен старт в професията“), финансиран по програма Erasmus+ Strategic Partnership, представиха вчера в Канев център. Освен това беше проведен регионален семинар за консултанти и съветници по кариерно развитие на хора в неравностойно положение. Събитието бе уважено от различни организации и институции, сред които бе и Областният информационен център - Русе.

Партньори по проекта от българска страна са Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Териториалната организация на научно-техническите специалистисти – Русе. Партньорите от Германия са Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден – Вюртемберг и образователната институция от Тюбинген TTG team training GmbH, която е координатор на проекта. Румънските партньори са: AIDRom, организация за консултиране и подпомагане на хора в неравностойно положение от Букурещ, Агенцията за обществена заетост в Галац и социална организация от енорията на църквата „Св. Спиридон“ в Галац. Проектът е с продължителност 2 години, приключва на 1 септември 2017 г. , неговата обща стойност е 297 000 евро.

Тъй като целта на проекта е интегриране на хората в неравностойно положение за образование, обучение и на пазара на труда, един от важните резултати е създаденото ръководство за тяхното консултиране. Ръководството е предназначено за консултанти и обучители. То се състои от 7 модула: основи на консултирането и ориентирането, кариерно ориентиране, многообразие и човешки права, предприемачество, изнесено консултиране, профил на компетентностите на консултантите, консултиране за доброволчество и практическо обучение на групи в неравностойно положение. Освен това документът съдържа доклади за състоянието на проблема в трите страни партньори. По време на представянето на документа стана ясно, че ръководството се фокусира върху проблемите, с които се сблъскват консултантите в работата си с целевите групи, за да имат готовност и квалификация да дадат най-добрата подкрепа на своите клиенти. Плюс са конкретните казуси, които се разглеждат, споделянето на личен опит. По време на семинара участниците бяха запознати с подробности по всички модули.

В рамките на проекта е създадена електронна платформа и сайт на английски, немски, български и румънски езици, така че всички материали ще могат да се ползват онлайн. Вчера беше направена демонстрация на официалния уебсайт на проекта и на българския вариант, разработен от РУ „ Ангел Кънчев“.  

Постижение е, че създадените обучителни и тренировъчни материали ще бъдат разпространени сред посредниците на трудовата борса, центровете за професионално обучение, социални работници. Русенският университет смята да използва постигнатото в работата на своя Център за продължаващо обучение, както и да заложи някои методи и стандарти в обучението по специалностите, свързани с социалните дейности, социалната педагогика и общественото здраве. Териториалната организация на научно-техническите специалисти в Русе смята, че синтезираното в ръководството знание и опит ще използва за повишаване на квалификацията на консултантските кадри чрез семинари и курсове.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.