wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

         Пореден обучителен семинар за работа с електронната платформа ИСУН 2020, чрез която през този програмен период става кандидатстването и отчитането на проектите по оперативните програми, проведе вчера Областният информационен център- Русе в офиса си.

         Експертът Силвия Дончева запозна участниците в обучението с общите особености на платформата, регистрацията на потребителите и попълването на проектното предложение. След това управителят на ОИЦ Камелия Златанова обясни как се осъществява комуникацията с Управляващия орган чрез платформата след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

           Присъстващите имаха възможност лично да тестват е-платформа. По време на обучението задаваха конкретни въпроси, на които експертите на центъра отговаряха на момента. В края на срещата участниците споделиха, че практическата ориентация на занятието им е била полезна.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.