wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       Информационна среща за Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР (Водено от общностите местно развитие)“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, се проведе в русенското село Иваново. Събитието беше организирано от СНЦ „МИГ – ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ и Областния информационен център –  Русе. Освен представители на местни инициативни групи от област Русе в него участваха и представители на МИГ от областите Велико Търново, Разград, Добрич, Силистра. Лектор по темата беше Стефан Спасов, началник на отдел „ЛИДЕР“ към дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

       Общият финансов ресурс по ПРСР за процедурата е близо 64 млн. лева, а по ОПИК, ОПРЧР, ОПОС, ОПНОИР и ПМДР, които ще подпомагат многофондовите стратегии, съответно до 33 162 995,40 лева, 75 557 120,60 лева, 34 910 789,00 лева, 80 000 000 лева и 586 740 лева. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2017 година, 17:30 часа.

       Тъй като Подмярка 19.2 е първата мярка на ПРСР, по която ще се кандидатства чрез платформата ИСУН 2020, Стефан Спасов обърна внимание на произтичащите от това особености. Експертът представи насоките за кандидатстване, като изрично обърна внимание на критериите за административно съответствие и допустимост. При подаване на проектното предложение е важно всички изискуеми документи да са прикачени и декларираните обстоятелства да отговарят на действителността. Участниците в срещата се запознаха с изискванията към членовете на УС на МИГ, както и с най-честите пропуски, които биха могли да доведат до отхвърляне още на етап административно съответствие и допустимост. Експертът коментира критериите и методиката на техническата и финансова оценка, допустимите дейности и необходимостта стратегията да е съобразена със SWOT анализа и произтичащите от него нужди на местната общност. В нея не бива да се включват мерки, които не са допустими за ВОМР. Стана ясно, че техническата оценката няма да зависи от това дали стратегиите са еднофондови или многофондови, а от това доколко е качествена стратегията. Присъстващите коментираха с експерта и други въпроси по темата.

       По време на срещата Стефан Спасов съобщи, че на 14 юли в София, в хотел „Хилтън“, от 9,30 часа ще се проведе информационна среща по подмярка 19.2 с участието на УО на ПРСР и на УО на другите програми, включени в подхода ВОМР.

      

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.