wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи днес в Русе две отворени за кандидатстване процедури: „Специфични обучения“ и „Открий ме“. В събитието участваха и експерти на Областния информационен център – Русе, който оказа съдействие за популяризиране на информационния ден сред заинтересовани потенциални кандидати.

Процедурата „Специфични обучения“ е насочена от една страна, към нуждите от квалифицирани кадри на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, а от друга, към безработни и заети лица, които ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи. Допустимите кандидати/ партньори са микро, малки, средни и големи предприятия, юридически самостоятелни, които развиват дейност в споменатите сектори, съгласно конкретно посочени в Условията за кандидатстване кодове на икономическа дейност. Партньорството е допустимо, но не и задължително. Крайният срок за подаване на предложенията е 10.10.2017 г., 17,30 часа.

Експерти от МТСП обясниха, че бюджетът на процедурата е разпределен по равно между двата компонента, в зависимост от приложния режим на държавни помощи. Решението по кой компонент да изберат, вземат кандидатите. По Компонент 1 безвъзмездната финансова помощ (БФП) е от 50 000 до 3 911 660 лв. , а по Компонент 2 – от 50 000 до 391 166 лева. По време на презентацията експертите уточниха какво се разбира под „специфични обучения“, като подчертаха, че за тях може да се наемат обучители и от чужбина, както и да се използва дистанционната форма на обучение. Стойността на обучението за едно лице не може да надвишава 3000 лева. Представителите на УО коментираха още допустимите дейности и разходи, интензитет на помощта, документите, които трябва да се приложат на етап кандидатстване, попълването на формуляра в ИСУН 2020, оценяването на проектите. Те обърнаха специално внимание на задължението най-малко 50 % от успешно завършилите обучението безработни/неактивни да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, кандидат или партньор. По Компонент 2 за тази дейност работодателите ще получат стимул – за срок от 6 месеца операцията ще им покрие дължимите осигуровки по КТ и КСО.

Процедура „Открий ме“ цели да подпомогне деца и младежи до 29 г. в резидентни услуги да развият самостоятелност, умения за учене, работа, личностно развитие, вкл. своите таланти. Безвъзмездната финансова помощ е 100 % , за един проект минималният й размер е 50 000 лева, а максималният – 150 000 лева. Крайният срок за подаване на предложенията е 9.11.2017 г., 17,30 часа.

Допустимите кандидати са НПО и доставчици на социални услуги, а допустимите партньори са общини/ райони на общини, образователни и обучителни организации. От УО на ОП „РЧР“ обясниха какви са допълнителните изисквания към кандидатите и партньорите, с какви документи трябва да удостоверят своята допустимост, допустимите дейности и разходи, вкл. начинът им на отчитане. Експертите обърнаха внимание, че по тази процедура са допустими обучения, но не за професионална квалификация, а за развиване на талантите или пропуските, за подготовка за изпити. Обучението по ключови компетентности е допустимо, но не е задължително, зависи от потребностите на целевата група. Когато обученията ще се извършват извън мястото за настаняване, участниците в него ще получават стипендии в размер на 10 лв. на присъствен учебен ден. И по тази процедура експертите детайлно коментираха попълването на формуляра за кандидатстване, документите, които трябва да се представят на етап кандидатстване, оценяването на проектите и други детайли.

И по двете процедури представителите на УО на ОП „РЧР“ отговаряха на въпроси от аудиторията.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.