wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Форум „Активно дълголетие“ проведе днес Областният информационен център – Русе в партньорство с Областния съвет на БЧК – Русе и Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004.

Тъй като до 2060 г. броят на европейците над 65 години се очаква да стигне 29,5 % от общото население, темата за активното остаряване е особено актуална не само у нас, където демографската криза е сериозен проблем и в момента, но и в цяла Европа. В тази връзка експертът от ОИЦ-Русе Силвия Дончева запозна аудиторията с ръководните принципи за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията, изработени от Комитета за социална закрила и Комитета по заетостта на ЕС: заетост, активен социален живот, независимост. Едно от големите предизвикателства е да се променят нагласите на работодателите спрямо по-възрастните работници и служители. Техният ценен опит може да бъде предаден на по-младите и в това отношение добър пример е наставничеството и шансът те да работят на непълен работен ден. Друго голямо предизвикателство е на възрастните да се осигурят добри доходи, които да им позволят независимост, тяхното включване в културния, политически и социален живот на общността.

Дончева запозна присъстващите с конкурса, обявен през тази година, за проекти, насочени към преодоляване на проблемите на застаряващото население на Европа. Наградите носят името „Silver Economy“ и са по проект © SEED, финансиран от ЕК. Ще бъдат отличени реализирани иновативни решения, които водят до активно дълголетие.

Силвия Дончева представи и няколко успешни проекта, насочени към за възрастни хора от България и чужбина, като обърна внимание на източниците на финансиране. Едни от тях дават възможност на пенсионерите да спортуват и да общуват помежду си, други им осигуряват възможност за заетост и споделяне на опита си с млади хора, трети запознават възрастните с цифровите технологии и използването на онлайн услуги или пък стимулират творческите им способности.

Един добър инструмент за финансиране на проекти, насочени към хората от третата възраст в населените места на селските общини в областта, са местните инициативни групи. Какво представлява Местната инициативна група, колко такива групи има в нашата област, кой и как може да кандидатства към тях за финансиране на проекта си, обясни управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян. Ако имате интересни и полезни идеи, вие можете да ги осъществите чрез читалища или други неправителствени организации, насърчи тя възрастната аудитория. Запозна ги с конкретни мерки, по които неправителствените организации, вкл. читалищата, са допустими. Обърна внимание, че подмярка 6.4.1 подкрепя развитието на неземеделски дейности, като изграждане на къщи за гости, предоставяне на различни услуги и развитие на занаятчийство.

От своя страна участниците във форума също проявиха активност, предизвиквайки оживена дискусия. Част от коментарите засегнаха темата за преодоляване на дискриминацията по възраст. Румяна Радкова, доброволец от БЧК, сподели актуална информация за Мадридския план „Устойчиво общество за всички възрасти“ и представи някои от мерките, залегнали в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора 2016 -2030 г. Призовавайки за по-голяма активност и за доброволчество своите връстници, Радкова заяви, че е крайно време по-малко да се разчита на институциите за сметка на гражданската инициатива, водена от разбирането, че за да си щастлив, трябва да бъдеш полезен. Друга доброволка на БЧК, Станимира Илиева, запозна аудиторията с идея за създаване на Ресурсен център в подкрепа на хората от третата възраст в Русе. В него възрастни хора ще помагат на възрастни с полезна за тях информация: за здравословен начин на живот, обучение, възможност за заетост и възможност техният опит и компетентност да бъдат използван и др. В центъра ще се обучават доброволци и ще се привличат експерти по определени теми, когато е необходимо.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.