wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       Русенската фирма „Русепрес“ ООД проведе информационен ден относно изпълнението на договора си за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“. То се проведе в конферентната зала на фирма „Инфо Трейнинг“ ООД. В него участваха представители на бизнеса, академичните среди, медиите  и на Областния информационен център - Русе.

         Проектът на „Русепрес“ е на обща стойност 2 134 972.00 лв., от които 1 499 680.40 лв. са безвъзмездна финансова помощ (1 274 728.34 лв. европейско и 224 952.06 лв. национално съфинансиране) и 635 291.60 лв. собствено съфинансиране. Енергоспестяващите мерки включват закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, свързано с печатарското производство. Новите машини ще автоматизират основните производствени процеси, ще помогнат за съкращаване на времето за производство и ще повишат производителността на компанията. Освен това ще дадат възможност за използване на рециклирани суровини при производство на основни изделия. Очаква се фактор на енергийни спестявания (ESR) = 66.6% и спестявания на емисии СО2 в размер на 162.3 тона/годишно. Инвестицията включва също въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001. Очаква се въвеждането на този стандарт да доведе до намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. По този начин ще бъде намалена енергоемкостта на производството.

           По време на събитието беше представена информация и за процедурите за изор на изпълнители, които предстоят да бъдат обявени.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.