wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-РУСЕ УЧАСТВА В СРЕЩИ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ”

Областният информационен център – Русе участва на 30 и 31 октомври 2017 г. в информационните срещи в Сливо поле и Тутракан за представяне на стратегията за ВОМР и консултиране с местната общност на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”.

И на двете събития Надя Антонова запозна участниците с целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на МИРГ-а. След това представи мерките от стратегията и се обсъдиха критериите, по които ще се оценяват проектите, с които заинтересованите ще кандидатстват.

По мярка 1.1. „Иновации и добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултури” могат да кандидатстват ЮЛ и ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; както и ЮЛ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Допустимите дейности са: инвестиции за закупуване на машини и оборудване с цел разширяване и модернизиране на преработвателните предприятия, за въвеждане на иновации и информационни технологии, съхранение и преработка на отпадъците, обучение на персонала и др. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по едни проект е 5 000 лева , а максималният – 100 000 лева. Интензитета на помощта за частни бенефициери е до 50 %, а за публични – до 100 % .

По мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите в рибарството и аквакултурите, чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите и подобряване на достъпа до пазари” могат да се създадат или модернизират вече съществуващи търговски пунктове за риба. Освен това ще се стимулира предприемачеството чрез стартиране на нов бизнес извън сектор „Рибарство” на работещите в него, да се създадат работни места в и извън сектор „Рибарство”. Могат да се проучват нови пазари, да се участва в специализирани изложения и панаири и др. Допустими за кандидатстване са ЮЛ и ЕТ, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите и ЮЛ, регистрирани по ЗЮЛНЦ. И по тази подмярка размерите и интензитетът на БФП са същите като при мярка 1.1.

Участниците бяха запознати с условията за кандидатстване и по мерките 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез преструктуриране на рибарския сектор”, 2.2. „Инвестиции в дребномащабна инфраструктура, свързана с малки рибарски общности” и  3.1. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита и популяризиране на природното и културно наследство”.

За да добият потенциалните бенефициери по-конкретна представа за възможностите, които програмата им предоставя, те бяха запознати с добри практики от други страни членски на ЕС. Един от интересните примери показа ефекта и ползата от инсталациите за аквапоника. Друг запозна участниците с финланландския опит за ангажиране в улова и преработката на риба на млади хора без мотивация да учат, на хора с психични заболявания и зависимости. Беше представен също добър пример от Кипър за увеличаване на качеството на предлаганата риба и на обслужването в няколко рибни ресторанти, съвместно с туроператорски фирми.

По време на срещите бяха обсъдени различни идеи за проекти. В дискусиите се включиха и представители на ОИЦ-Русе с експертни мнения в отговор на възникналите въпроси.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.