wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

        Близо 2 часа продължи мащабното събитие на Областния информационен център- Русе в събота под мотото „Децата ни заедно знаят и могат“. То беше посветено на 7-те проекта в Русе и областта, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и насочени към подкрепа за предучилищното възпитание и образователна интеграция на ученици от малцинствата.Около 400 души участваха в събитието. От тях над 170 деца се изявиха на сцената на пленарна зала, за да покажат какво знаят и могат. Те бяха фантастични със своите песни, танци, с художествените си изпълнения на стихове и текстове и буквално заредиха залата с огромна положителна енергия.

      Преди това обаче Областният информационен център беше подготвил кратка информационна част. Управителят на центъра Камелия Махакян приветства присъстващите, благодари им за участието и ги запозна накратко с ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. След това експертът Габриела Стефанова представи 7-те проекта, чиято обща стойност е 2 270 000 лева, 100 процента безвъзмездна помощ. Чрез тези средства децата в предучилищна възраст и от първи до четвърти клас в училище развият своите интелектуални и творчески заложби, разширяват кръгозора си чрез различни познавателни дейности, посещения на кино, куклен театър, музеи, екскурзии. При необходимост различни специалисти - логопеди, кинезитерапевти, психолози и др.,  полагат грижа да отстранят проблемите  им. Работата с родителите за повишаване на техния родителски капацитет, възпитанието на децата в дух на толерантност към различните, запазването на културната идентичност на различните етноси и преодоляването на негативните обществени нагласи, основани на етнически и културни различия, са другиге приоритети на проектите. Изключително важна дейност са допълнителните занимания по български език с деца и ученици, за които той не е майчин.Бенефициентите отчитат много добри резултати в усвояването след допълнително обучение.

Във фоайето на пленарна зала всички проекти бяха пополяризирани чрез информационни щандове, на които освен информационни материали ръконодителите на проекти показаха и сътрвореното от децата по време на заниманията в различните художествени ателиета. 

Всички участници в събитието на ОИЦ-Русе получиха подаръци. За децата специално имаше ранички и лакомства, а за техните родители рекламни тениски.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.