wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Към момента 99 % от публичните услуги в Естония се предлагат онлайн и това става чрез сайта на е-правителство на страната – www.eesti.ee. Това разказа по време на информационната среща днес с медиите експертът от Областния информационен център - Русе Габриела Стефанова. Тя заедно с други представители на Мрежата от областни информационни центрове и на Централния информационен и координационен офис участва в учебно посещение в балтийската република в периода 12 – 15 ноември 2017 г.

„Целта на визитата беше да се запознаем с естонския опит в управлението на средствата от европейските фондове и методите за популяризиране на еврофондовете, подготовката и реализацията на събития, свързани с Председателството на Съвета на ЕС. Домакините представиха как функционира е-правителство на Естония и показаха успешни проекти, реализирани в Талин с европейски средства, разказа още пред журналистите Габриела Стефанова.

Служители от е-Естония шоурум, който също е реализиран с европейски средства, са обяснили че към момента онлайн платформата предлага 1500 услуги, а към единната информационна среща са включени 500 институции и организации. Достъпът до услугите се осъществява с електронни лични карти с вграден чип и освен че идентифицират човека, му дават възможност да ползва е-подпис и да криптира документи. Напоследък в Естония популярни стават мобилните лични карти, които се ползват чрез смарт телефон. Ефективност, бързина, засилен контрол и прозрачност са ползите от е-правителство, коментира Стефанова. Тя запозна медиите и с услугата услугата е- Residency, която дава тласък на развитието на онлайн предприемачеството, също с електронното гласуване. В Естония функционира и система MIS за управление на европейските средства и проекти. Тя е подобна на ИСУН 2020 в България, плозва се от над 25 администрации и през нея са обработени 4,3 млрд. евро плащания към бенефициенти.

Стефанова запозна медиите с успешните проекти на жп компанията „Елрон“, Талинското строително училище, с проекти за енергийна ефективност. Коментира пред тях, че в Естония средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд за периода 2014 – 2020 са 3, 53 млрд. евро. Към миналия месец подписаните договори са за 61 % от средствата, а разплатените средства са 15 %. Най- много пари са насочени към образование, заетост и социално включване (30 %), а също към научни изследвания, иновации и предприемачество (28%). Особеното при тях е, че средствата от трите фонда се администрират от един Управляващ орган – Министерството на финансите. Има междинни звена от първо и второ ниво. Министерствата са междинни звена от първо ниво, от второ ниво са държавните администрации, контролни органи, държавни фондации. Журналистите бяха запознати накратко и с начина, по който Естония популяризира еврофондовете и своето Председателство на Съвета на ЕС.

 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.