wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Заключителна пресконференция по проект „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, се проведе днес в русенската детска градина „Чучулига“. Детското заведение е бенефициент по проекта, а негови партньори са Община Русе и фондация „Устойчиво общество“. 

       Пред партньори, журналисти и гости ръководителят на проекта Скарлет Гвоздейкова разказа какви дейности са реализирани и какви са постигнатите резултати. По проекта е създадена съвременна интерактивна дидактическа база: интерактивни дъски, мултимедии, таблети, театрални костюми за децата, дидактични пособия и др. С тях работят не само учителите, но и децата. Възпитаници на детска градина „Чучулига“ демонстрираха пред гостите как чрез таблет настройват робот, за да преодолее препятствията по пътя си. Те показаха и други свои умения, усвоени по време на проекта. Хубавото е, че всичко придобито и научено през това време ще продължи и в бъдеще да се използва и надгражда. От презентацията на ръководителя на проекта стана ясно колко много полезни и интересни инициативи са реализирали възпитаниците на „Чучулига“ и с колко много от тях е била запозната обществеността. Една от техните изяви, която беше специално подчертана, беше участието им в мащабното събитие на ОИЦ-Русе през ноември 2017 г. под мотото „Децата ни заедно знаят и могат“. То беше посветено на 7-те проекта в Русе и областта, които се реализират по процедурите „Подкрепа на предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства…“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

          Работата в нестандартна образователна среда, запознаването с празниците и обичаите на различните етноси, заниманията сред природата, уроците по родолюбие, участието в различни арт ателиета и спортни занимания, помощта на психолог и ерготерапевт са част от дейностите, благодарение на които не само децата от целевата група, но и техните връстници са подобрили своите комуникационни, познавателни и социални умения. В тази среда за децата в неравностойно положение са създадени условия са интеграция и социализация. Като голям плюс по проекта бе изтъкната работата с родителите. Проведените с тях семинари и  срещи от специалистите на фондация „Отворено общество“  са помогнали за формиране на родителски капацитет, в резултат на което се е засилила връзката между деца и родители и между родители и учители. Това от своя страна е гаранция за превенция срещу отпадане на децата от целевата група от образователната система. Така на децата се дава шанс за равен достъп до качествено образование.

           По проекта са създадени две помагала, едното за ролята на родителите и тяхната комуникация с учителите, другото за преодоляване на конфликта между родители и деца.

           Проект №BG05M2ОP001-3.001-0050 на детската градина „Чучулига“  е с продължителност 18 месеца и стартира на 2 август 2016 година, а стойността му е 296 030 лева.

          

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.