wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе запозна представители на  бизнеса с процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020. Основната й цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез нови решения, техники и методи.

Процедурата е насочена специално към микро, малки и средни предприятия. Те трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство, обясни в презентацията си управителят на ОИЦ Камелия Махакян. Тя обърна внимание и на другите важни условия за допустимост:

  • Фирмите да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата.
  • Икономическата дейност, за която се предвиждат мерки, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, трябва да попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008. Когато се стартира нова дейност, тя трябва да попада в същия сектор С.
  • Кандидатите да имат реализирани минимум 120 000 лева приходи от продажба на продукция от дейността за 2016 г.

Друг важен момент, който трябва да съобразят кандидатите, са условията за недопустимост, подчерта Махакян. По процедурата НЕ са допустими предприятия, които кандидатстват за финансиране на дейности, които съгласно КИД-2008 попадат в сектор С„Преработваща промишленост“ с код на икономическа дейност  10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

        По процедурата може да се кандидатства в партньорство. Допустимите партньори трябва да отговарят на същите условия като кандидатите.  Само икономическата дейност, за която кандидатстват, може да попада или в сектор С „Преработваща промишленост, или в раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци“;  Рециклиране на материали от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“.

      Участниците в информационната среща бяха запознати подробно и с останалите параметри на процедурата: допустими и недопустими дейности и разходи, изисквания към бюджета, приоритизиране на проектите, критерии за оценка и др.

     До 70% от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ (БФП). Минималният размер на БФП на едно проектно предложение  е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие).  

         Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 23 април 2018 г.

         Експертите на ОИЦ обърнаха внимание на възможността кандидатите да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения на условията за кандидатстване процедурата от Управляващия орган на ОПИК до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на е-адрес resursna@mi.government.bg.  ОИЦ информира присъстващите и за други процедури, от които те се интересуваха.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.