wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

           В откриваща конференция по проект Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“   участва представител на Областния информационен център – Русе.  Управителят на центъра Камелия Махакян запозна участниците в събитието с индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2018 година, като акцентира на възможностите, които те предоставят на предприемачите и публичните власти.

          Проектът „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост…“ се финансира  по процедура „ Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на  Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Община Борово ще реализира дейностите, заложени в проекта, в партньорство с FVB S.R.L. – Анкона, Италия,  и  Клуб „Отворено общество“ – Русе.  

          Целта е Борово да се запознае с италианския опит и добрите практики и социалните иновации в придобиването на нови знания и умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.  Партньорите от Анкона ще споделят две социални иновации: разработване на модел за работа с лица, които желаят да започнат собствен бизнес, и тяхното обучение, и развитие  на бизнес център.
Целевата група са 20 лица с амбиция да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица, служители в микро предприятия, кооперации, земеделски производители.

            В края на проекта се очаква в Борово да заработи активно Бизнес център,  да се стимулира местното икономическо развитие с цел намаляване на безработицата, а хората от целевата група да усвоят специфичните умения, необходими да управляват самостоятелна стопанска дейност. В същото време се очаква повишаване на административния капацитет на общинските служители по отношение на прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата активност.

               Общата стойност на проекта е 174 733 лева, а продължителността му е 12 месеца.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.