wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе направи изнесени приемни в две  русенски училища –  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ и Средно училище „Възраждане“.

Експерти на центъра запознаха ученици от десети и единадесети класове от двете образователни институции  с Европейската година на културното наследство 2018 и с възможностите, които програма „Еразъм +“ предоставя за младежки обмен в областта на образованието, обучението, доброволчеството, практиките, стажуването.  

Какво разбираме под културно наследство и защо ЕС му отдава такова голямо значение, какви събития  и инициативи са планирани в рамките на Европейската година на културното наследство, коментира Габриела Стефанова. Накратко ги запозна с програми, които финансират проекти, свързани с културното наследство, като посочи конкретни проекти, реализирани в Русе и трансграничния регион до момента.

Юлия Кралева разясни на учениците всички опции, които имат по „Еразъм +“, за да трупат знания в международна среда, доброволчески и професионален опит.  Запозна ги и шансовете, които програмата дава на студенти да учат от 6 до 12 месеца в страните членки на ЕС  или пък да стажуват в европейски компании. В отговор на интереса на младите хора тя акцентира върху начините за кандидатстване, условията, на които кандидатите трябва да отговарят,  както и на финансирането.  Кралева им изтъкна колко е важен международният опит за тяхното формиране и професионално израстване, за автобиографията им, когато след време си търсят работа.  

Всички заинтересовани ученици и преподаватели получиха линкове към до онлайн порталите на „Еразъм плюс“, Европейска доброволческа служба, Европейски младежки портал и до портала InterregYouth, за да бъде улеснен достъпът им до важната за тях информация. Освен това ОИЦ подари на всяко училище по няколко брошури и каталози с резултатите по два наскоро приключени проекта, насочени към популяризиране на културното наследство в трансграничния дунавски регион, финансирани по INTERREG  Румъния – България 2014 – 2020.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.