wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Изключително ползотворна дискусия, благодаря за смислените и прагматични коментари и предложения“ – заяви  Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в края на срещата в Русенския университет, посветена на подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Той увери аудиторията, че споделените  идеи ще бъдат взети под внимание.

Събитието се организира от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с участието на представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспобност“. Реализира се с логистичната подкрепа на Областния информационен център – Русе. То беше първото от планираните шест регионални събития в страната и предизвика интереса на висшите училища и бизнеса от Северен централен район. Календар на предстоящите събития за Регионалните научни центрове може да изтеглите от следния линк:  http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=516

Форумът беше официално открит от ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и от зам.-кмета по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански. И двамата дадоха висока оценка на инициативата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ преди да бъдат одобрени условията за кандидатстване по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ да се чуе мнението на научната общност и бизнеса в регионите.

Първо беше представен напредъка в изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 от консултанта в Министерството на икономиката Стефан Узунов. Ивелина Пенева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност, изнесе данни за усвояването на средствата по програмата и анализира резултатите от сключените до момента договори с оглед на нагласите за иновации на бизнеса.

С концепцията на предстоящата процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ по ОП НОИР запозна присъстващите доц. Евгени Евгениев, консултант на Изпълнителната агенция. Той подчерта, че целта на процедурата е да насърчи взаимодействието между науката и бизнеса, за да се стимулират  приложните изследвания и пазарната им реализация. „Искаме не просто да създадем регионални научни центрове, а работещи центрове, в които публичните инвестиции в научноизследователска инфраструктура да повишат технологичната комерсиализация и да подобрят икономическото развитие на регионите“ – коментира доц. Евгениев. В бъдеще тези центрове трябва да започнат да се самоиздържат от своите продукти, които бизнесът ще купува.

По време на дискусията представители на заинтересованите страни по тази процедура коментираха какви да бъдат критериите за допустимост на кандидатите и за оценка на проектните предложения, как да се мотивира бизнесът да участва, за какво да се дават бонус точки, как да се стимулира техническата комерсиализация, дали във всеки район за планиране да има по един център от четирите направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация или да се стъпи на друг принцип. Участници от академичните среди настояха за опростяване на процедурата по кандидатстване по отношение на множеството документи, които ще трябва да се прилагат.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.