wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“  успя да идентифицира и активира 120 икономически неактивни младежи до 29 години в рамките на проект „Активни – право с дългосрочен ефект“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ .  На заключителната пресконференция в която участва и представител на ОИЦ-Русе,  стана ясно още, че  тези представители на целевата група са преминали мотивационни обучения за търсене на работа, а половината от тях са преминали обучение за придобиване на първа квалификационна степан  като шивачки. От тях 48 души са започнали работа по схемата за субсидирана заетост във фирма „Ирен 2012 М“ ЕООД, партньор по проекта.

„Ние сме много доволни от постигнатия резултат, след изтичане на 6-те месеца субсидирана заетост по процедурата, около 30 души продължават да се трудят във фирмата“ – коментира управителят на фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“ Елена Славова. Според нея усилията са си заслужавали, тъй като от една страна бизнесът е получил нужните му кадри, а от друга страна безработни и неактивни млади хора от по-отдалечените села на общините Русе и Кубрат са получили шанс за работа и по-добър начин на живот.

Общата стойност на проекта е 303 189 лева, от които 278 600 лева са от Инициативата за младежка заетост и 24 588 лева са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 19 месеца, той е стартирал на 4 май 2016 година.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.