wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

Областният информационен център – Русе започна от днес традиционната си пролетна обиколка по общините в област Русе. Екипът на центъра проведе първата от поредицата информационни срещи в Ценово. Пред представители на общинската администрация, местния бизнес ( селскостопански или промишлен), както и на неправителствения сектор, експерти на ОИЦ говориха за възможностите, които оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони предоставят на тези целеви групи през 2018 година. Управителят на центъра Камелия Махакян демонстрира пред заинтересованите участници новият електронен начин за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 чрез платформата ИСУН 2020. Тя ги информира не само за важните технически особености на електронното кандидатстване, но и за специфичните изисквания, свързани с обявените вече за кандидатстване процедури по ПРСР. Специфичното в случая е, че подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.“, по която могат да кандидатстват селски общини, е разбита на 7 отделни процедури в зависимост от вида на инфраструктурата: улици, училища, детски градини, физкултурни салони, обществени пространства, спортна инфраструктура и енергийно обновяване на общински сгради, които предоставят обществени услуги. Специално внимание, като на модел, беше отделено на процедурата за строителство, реконструкция и рехабилитация на улици. Процедурата „Транснационални партньорства” по ОП „РЧР“ е друг акцент на информационния тур. Тя е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. Отворена е за широк кръг потенциални кандидати до 11 май 2018 г. 

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО

20 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА БЯЛА

22 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА БОРОВО

23 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

26 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА ИВАНОВО

27 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА ВЕТОВО

28 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

29 МАРТ 2018

11.00 ЧАСА

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.