wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     При голям интерес, особено от общинските администрации, преминават срещите от пролетната информационна обиколка на Областния информационен център- Русе в региона.

      Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ беше в центъра на вниманието на участниците в срещата. Представителите на местните власти споделиха задоволството си от това, че и по Програмата за развитие на селските райони вече могат да кандидатстват електронно чрез ИСУН 2020. Управителят на ОИЦ- Камелия Махакян демонстрира пред тях в тестова среда как става това, тя им беше полезна с ценни съвети относно подготовката на проектните предложения в съответствие с изискванията и критериите за оценка. 

      Към процедурата „Транснационални партньорства” по ОП „Развитие на човешките ресурси“  също имаше определен интерес. Относно нея Камелия Махакян им обърна внимание на задължителното изискване всяко проектно предложение да е обвързано с инвестиционен приоритет/и  и че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/ партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. Тази процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. Отворена е за широк кръг потенциални кандидати до 11 май 2018 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.