wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационна среща, посветена на обявената за кандидатстване до 11 май 2018 г. процедура „Транснационални партньорства“   на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,  проведе  Областният информационен център – Русе. В нея взеха участие представители на различни институции, неправителствени организации, работодатели. При откриването на събитието управителят на центъра Камелия Махакян обърна внимание  на възможностите, които процедурата дава на българските бенефициенти да почерят иновативния чужд опит. Тя направи съпоставка с процедурата "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", която бе обявена през миналата година,  

Новата процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проекти предложения, подчерта в презентацията си експертът Габриела Стефанова. В тази връзка тя обясни какви са специфичните изисквания към всяко проектно предложение. Всеки проект задължително трябва е обвързан с някои от 11-те инвестиционни приоритета на процедурата, а всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/ партньори, специфична цел и целева група. Тяхното съответствие е условие да допустимост. Партньорството с чуждестранна организация от страните – членки на ЕС е задължително, докато с българска организация – не, обясни още Стефанова.  Тя запозна присъстващите и с останалите Условия за кандидатстване, като обърна внимание на онези тънкости, които при подготовка на предложението задължително трябва да бъдат съобразени. Представи и Платформата за транснационално сътрудничество, в която кандидати/партньори, както и Споразумението за транснационално сътрудничество, е необходимо да се регистрират. Участниците получиха информация за основни понятия по процедурата, както и отговори на свои конкретни въпроси.

В срещата с презентация участва и Елена Богданова, експерт от Регионалната служба по заетостта. Тя запозна аудиторията с Европейския корпус за солидарност и възможността работодатели  от страните – членки на Общността да разкрият „солидарни“ работни места.  Програмата е създадена през декември 2016 г. по идея на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и се финансира от Европейския фонд за заетост и социални иновации.  Чрез този проект, по който страна е Агенцията по заетостта, могат да бъдат наемани младежи от 18 до 30 години за работа, стажуване или чиракуване. Богданова обясни, че допустимите работодатели са малки и средни предприятия и други организации във всички икономически сектори, но с предимство са тези от здравния и  социалния сектор, помощта за бежанци и опазване на околната среда. В образованието също могат да се наемат за работа младежи от други страни, вече имало заявка от една българска гимназия за учител поанглийски език. Малките и средни предприятия могат да получат фиксирана финансова помощ за покриване на някои от разходите за интеграционната програма за новонаетите млади европейски работници.  Който се интересува от повече информация по темата, може да пише на електронен адрес E.Bogdanova@az.government.bg.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.