wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       С информационната среща  днес в Борово приключи пролетната обиколка на Областния информационен център – Русе в региона. Участниците в последната среща се интересуваха предимно от възможностите, които Тематичната подпрограма на ПРСР 2014 – 2020 предлага на земеделските производители.  Имаше питания и по отношение на шансовете хора с увреждания да получат финансиране за стартиращ бизнес.

       На срещата в Сливо поле един от акцентите беше възможността да се реализират проекти чрез МИГ – Сливо поле – Тутракан. Земеделски производители проявиха интерес и към подмярка 6.4.1 на ПРСР.

        Във Ветово присъстваха предимно представители на местната власт, така че там експертите на ОИЦ коментираха условията за кандидатстване на процедурата „Транснационални партньорства“ по ОП РЧР и подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на ПРСР.

       Във всички населени места, които представителите на ОИЦ- Русе посетиха, основен акцент беше електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 по ПРСР 2014 – 2020. Управителят на ОИЦ- Камелия Махакян демонстрира пред тях в тестова среда как става това. Освен това им беше полезна с ценни съвети относно подготовката на проектните предложения в съответствие с изискванията и критериите за оценка.  Навсякъде участниците в срещите оцениха положително новия начин на кандидатстване по селската програма, тъй като това ще им спести тежките папки с документи и ще направи процедурите  по-прозрачни.  

     

 

 

 

 

 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.