wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областният информационен център- Русе беше домакин на откриваща пресконференция по проект „Повищаване на енергийната ефективност в Брани 90 ООД,  чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност“,  финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

      От презентацията стана ясно, че общата стойност на проекта е  1 515 931.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 65.22% % или 988 705.15 лева. Съфинансирането от страна на компанията е 527 225 лева.  Целта на проекта е устойчив растеж и конкурентоспособност, чрез постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и устойчиво използване и управление на енергийния ресурс. Тази цел ще бъде постигната с изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на стандартизирана система за управление на енергийната производствена система. По проекта се предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на когенерационна инсталация с газова турбина и система за рекуперация  на отпадна топлина. Всички мерки за енергийна ефективност са препоръчани от енергийния одит, който съгласно изискванията на процедурата е извършен преди подаване на проектното предложение. На 4 812 805 КWh/ год.се изчисляват енергийните спестявания след изпълнение на проекта, а спестените емисии въглероден диоксид от въвеждането на когенерационната система ще бъдат 3525,8 тона/год. , а от рекуперационната система – 5,2 тона/год. Освен че фирмата ще спести енергийни ресурси чрез този проект, тя ще може да се похвали и с по-екологично производство.

     Договорът за безвъзмездна финансова помощ с „Брани -90“ ООД е сключен  на 30 ноември 2017 г., а продължителността на проекта е 18 месеца.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.