wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Информационна среща на тема „Микрокредитиране със споделен риск“  проведе Областният информационен център – Русе в офиса си. В нея участваха и представители на финансовия посредник „СИС Кредит“ и на Института за социално управление, бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

      В началото на срещата експертът на ОИЦ Силвия Дончева запозна присъстващите с Фонда на фондовете и с Фонд мениджър на финансови инструменти, който управлява средствата по Оперативните програми, предназначени за прилагането на финансови инструменти. Специално се спря на възможностите за микрокредитиране, които финансовите посредници като „СИС Кредит“ предоставят на стартиращи социални предприятия и на стартиращи предприятия на лица от уязвимите групи (безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 години). Представи и възможността по процедура „Подкрепа за предприемачество“ тези групи да получат специализирани обучения и подкрепа за разработване на бизнес план и управление на самостоятелна дейност.

     С конкретните изискванията към кандидатите за микрокредитите  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и с конкретните кредитни условия присъстващите бяха запознати от Галина Новакова , регионален представител на финансовия посредник „СИС Кредит“,Тя подчерта, че благодарение на европейския ресурс лихвените проценти по тези кредити са изключително изгодни, освен това има възможност за 2 години гратисен период по главницата. Ако заемът е за оборотни средства, срокът на погасяване е 5 години, а когато става дума за инвестиционен кредит – до 10 години. Размерът на кредитите може да бъде от 5000 до 48 895 лева. „Най-хубавото на това кредитиране е, че то е възможност за стартиращи бизнеси, при банковото кредитиране обикновено се изисква история на фирмата“, коментира Новакова. Информацията, която тя сподели с присъстващите, предизвика интерес и конкретни въпроси.

        След това Преслава Димитрова от Институт за социално управление- Русе обясни на присъстващите каква подкрепа могат да получат от тях тези, които желаят да се захванат със собствен бизнес. Институтът е бенефициент по процедура „Подкрепа за предприемачество“ и в рамките на 6 месеца ще предостави обучение по Ключова компетентност 5 „Граждански и обществени компетенции“  на 90 лица от Русе и Силистра, от които 70 души от уязвимата група и на 20 заети лица. Срещу това те ще получат сертификат за компетентности по предприемачество, експерти ще им помогнат да подготвят бизнес план и ще ги насочат как да го финансират. Една от основните възможности са микрокредитите по ОП „Развитие на човешките ресурси“   чрез избраните финансови посредници, за които вече стана дума.

          Възможностите за придобиване на предприемачески знания и умения са голям шанс за всички, които тепърва ще се опитат да се занимават със самостоятелна стопанска дейност, подчерта Преслава Димитрова. Самите участници в срещата проявиха интерес  към такъв вид подкрепа, някои от тях споделиха, че разбират колко са важни за устойчивостта на една предприемаческа инициатива практическите знания и умения на мениджъра. 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.