wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       „Европейските фондове и Русенският университет  - заедно за вашето бъдеще“ е мотото на мащабното събитие, което Областният информационен център – Русе организира в партньорство с Аграрно- индустриалния факултет на Русенския университет. В него взеха участие над 250 дванадесетокласници от училища от Русе и областта.

       Срещата откри управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян, която изтъкна значението на европейското финансиране и на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за равния достъп до висше образование чрез студентски евро стипендии и възможността младите българи да получат по-големи шансове за професионално обучение и реализация на пазара на труда чрез практика в реална работна среда. Евростипендиите стимулират обучението в приоритетни за икономиката на България професионални направления, а също и творческия потенциал на младите хора.

        Аудиторията беше приветствана и от зам.-ректора по учебната работа на висшето училище проф. д-р инж. Пламен Кангалов. Той отбеляза специално, че Русенският университет и факултетът – домакин активно използват европейските фондове, като по този начин предоставят на своите възпитаници и преподаватели възможности за развитие.

         След официалното откриване на събитието експертът от ОИЦ-Русе Габриела Стефанова представи проектите „Студентски стипендии – фаза 1“ и „Студентски практики – фаза 1“, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Тя обясни кой може да кандидатства и какви са изискванията. Изнесе кратка статистика за резултатите от проектите – в периода 2016 – 2018 г. 41 501 студенти са получили стипендии за успех и специални постижения в страната и над 40 000 студенти до септември 2018 ще завършат своите практики.  А главният секретар на Русенския университет доц. д-р Таня Грозева уточни, че 125 са студентите от Аграрно-индустриалния факултет, възползвали се от практическо обучение, а през настоящата учебна година са отпуснати общо 266 стипендии на студенти от Русенския университет.

         Полезна информация аудиторията получи и от експерта на ОИЦ-Русе Силвия Дончева, която запозна зрелостниците с възможността да се обучават и да практикуват в чужбина с подкрепата на европейската програма ERASMUS+. Тя им обясни какви са условията и изискванията, как се кандидатства. Обърна внимание колко е полезна тази мобилност за развитието и реализацията на младите хора и как тя им отваря много врати в живота.

         Със своя презентация се включи и доц. д-р Таня Грозева, която запозна младите хора със специалностите на Аграрно- индустриалния факултети и с неговите  сериозни международни контакти, вкл. за стаж и стипендии. Тя сподели информация за офиса на ЕRASMUS + във висшето училище и изпитите по чуждоезикова подготовка във връзка с европейската програма.

         Участниците в информационното събитие имаха възможност да задават и въпроси и към Областния информационен център, и към университетските преподаватели, вкл. към декана на факултета проф. д-р Генчо Попов.

         Малко преди финала бе разиграна томбола сред присъстващите ученици. Късметлиите бяха изтеглени от управителя на ОИЦ Камелия Махакян и получиха подаръци, осигурени  от центъра.        

         В края на събитието управителят на ОИЦ благодари за перфектното партньорство на  Аграрно-индустриалния факултет и на всички ученици и преподаватели, които се включиха в него. Освен това участниците получиха чанти за документи и информационни материали от събитието. Специално за учителите имаше сертификати за участието им от името на Областния информационен център – Русе и Русенския университет.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.