wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

        Областният информационен център – Русе запозна медиите с променената Индикативна годишна работна програма 2018 г.  на ОП „Добро управление“ на проведената днес пресконференция. Към 4-те процедури е добавена още една „Повишаване ефективността при транспониране на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“. Тя ще бъде отворена за кандидатстване през второто тримесечие на тази година (април - юни). Процедурата е за директно предоставяне, конкретен бенефициент е Народното събрание на Република България. Безвъзмездната финансова помощ е 1 500 000 лева. Целта е чрез дейностите по проекта да се осигури предвидимост и устойчивост при транспониране на правото на ЕС в българските закони, да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с този процес, и да се подобри качеството на институционална комуникация при осъществяването му.   

       Експертът Габриела Стефанова информира журналистите и за проведеното в събота мащабно събитие „Културното наследство на моя роден край“, в което участваха над 100 ученици и преподаватели от Русе и областта. Тя представи пред тях и акценти от презентацията си „Европейските фондове в подкрепа на културното наследство на Русе и региона“ . 6 от проектите, които бяха включени в нея, са реализирани през програмен период 2007 – 2013.

       Два са одобрени наскоро по INTERREG  Румъния - България  2014 – 2020. Те предстоят да се реализират тепърва в партньорство с Община Гюргево, Община Русе е водещ партньор. Чрез първия проект ще бъде рехабилитиран Пантеонът на възрожденците, един от 100-те национални обекта, а чрез втория ще се ремонтира сградата на Художествената галерия. 

        По време на пресконференцията бяха огласени победителите в конкурса на ОИЦ- Русе в партньорство с Регионалното управление по образование „Културното наследство на моя роден край“  и показани техните снимки. Журналистите имаха възможност да се запознаят и с аргументацията на журито.  

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.