wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“  участваха днес в информационна среща в офиса на Областен информационен център – Русе. Експертът Силвия Дончева ги запозна с работата на центъра и презентира пред тях емблематични за Русе общински проекти, реализирани през стария програмен период  и настоящи проекти, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020, в процес на изпълнение.

     С оглед на икономическата насоченост на образованието им експертът Габриела Стефанова ги запозна накратко с информационните материали, които те получиха: за резултатите на България и Румъния, постигнати през периода на 10-годишното им членство в ЕС, възможностите за микрокредитиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, насочени към стартиращи предприятия , стартиращи предприятия на уязвимите групи и социални предприятия. Учениците получиха материали също за целите и приоритетите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

    По време на срещата те имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.