wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе  представи  информация за актуални възможности за финансиране на предприемачески идеи пред аудитория, включена в пилотни обучения на Русенската търговско-индустриални камара по проект co-LABOURative LAB, финансиран по програма ERASMUS + на Европейския съюз.

Проектът за споделена икономика е насочен към лица, които имат желание да започнат  свой бизнес или вече са направили това. Те ще получат иновативни знания, инструментариум и практики, базирани на обучения на работното място, учене чрез практика, сътрудничество между обучаемите и използване на ИКТ инструменти. Целта е те да повишат своите възможности за предприемачество и самостоятелна заетост. Методологията предполага активно участие в уъркшопи: присъствени и онлайн сесии, уебинари, виртуален коуъркинг.  На тяхно разположение е платформа за електронно обучение, чрез която получават достъп до материали и ресурси, както възможност да работят в екип по дадени задачи.  

По време на петия модул от обучението експертът на ОИЦ-Русе Габриела Стефанова запозна участниците в проекта с финансовите инструменти и с проекта „Микрокредитирането със споделен риск“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, който позволява на стартиращи предприятия, на стартиращи предприятия на безработни повече от 6 месеца, на младежи до 29 г. и на лица с увреждания, както на и на стартиращи и съществуващи  социални предприятия да ползват кредитиране при облекчени условия. Участниците в обучението научиха, че микро кредитите могат да бъдат от 5000 до 48 895 лева и се отпускат чрез финансовите посредници „СИС Кредит“ и „Микрофонд“ при конкурентна лихва от 2,9 до 7,2% за срок от 5 до 10 години, както и други подробности относно условията за финансиране.  Беше изтъкнато, че облекчените кредити са възможни, благодарение на европейския финансов ресурс от 50 млн. лева, отделен за финансови инструменти от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Стефанова презентира  пред аудиторията и възможностите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ , която предстои да бъде обявена за кандидатстване.  Допустими кандидати по нея са новосъздадени  микро, малки и средни предприятия, с по-малко от 2 приключени финансови години към датата на кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е до 90 %, а приоритет ще имат проекти на жени предприемачи, на лица под 29 и над 50 години, проекти на социални предприятия и проекти от Северозападния район.

По време на презентацията  участниците проявиха активност, поставяйки конкретни въпроси, които ги вълнуват. Лицата, които бяха силно интригувани от представените възможности за финансиране, бяха поканени в офиса на Областния информационен център.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.