wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Какви инвестиции ще бъдат направени в обновлението на част от съществуващото производствено оборудване, обясни управителят на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД Валентин Маринов по време на информационния ден, посветен на изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

В събитието участваха представители на различни отдели на предприятието, на фирмени организации, както и представители на медии и на Областен информационен център – Русе.

По време на информационния ден стана ясно, че мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат въведени, са препоръчани от задължителния по проекта енергиен одит.

Фирмата ще въведе и сертифицира стандарт БДС EN ISO 50001. По договор тя трябва да осигури публичност на проекта, част от която е и настоящия информационен ден.  

В рамките на събитието „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД запозна присъстващите с  основната цел на проекта - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да бъде постигнат устойчив растеж и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието.

Бенефициентът представи и напредъка по проекта. Към момента вече е сключен договор за доставка на тръбна линия за производство на стоманени тръби от високоякостна стомана, както и тръби за автомобилната индустрия с по-специални свойства и генератор за заваряване. Сключени са и два броя договори за услуги – за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 и за изпълнение на мерки за публичност по проекта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.