wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       Днес в офиса на Областния информационен център – Русе се проведе среща с група студенти от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Публична администрация“.

        Информационното събитие се проведе по инициатива на гл. ас. д-р Юлиян Господинов. То бе открито от управителя на центъра Камелия Махакян, която накратко запозна студентите с оперативните програми, които се съфинансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като обърна внимание на ползите от европейския ресурс за реализацията на публични проекти.

        „Европейските фондове в подкрепа на културното наследство на Русе и региона“  беше основната тема на информационното събитие.  Тя беше избрана с оглед на това, че 2018-а е Европейска година на културното наследство, а и защото то може да стимулира развитието на туризма, местния бизнес и да генерира заетост и добавена стойност.

          Експертът Габриела Стефанова представи пред младите хора 6 успешно реализирани проекта в подкрепа на културното наследство на Русе и региона през програмен период 2007 – 2013 и два проекта, спечелени наскоро по програмата Interreg 2014 – 2020, чрез които  ще се рехабилитират Пантеонът на възрожденците и Русенската художествена галерия.  

          Кое прави един проект успешен, как инвестициите в културно наследство могат да се мултиплицират и как публичните власти трябва да използват потенциала на региона и на еврофондовете, за да осигурят комфорт и развитие за своите населени места, бяха част от въпросите, които станаха обект на дискусия след презентацията. Представените проекти събудиха любопитството на гостите и ги провокираха на посетят част от обновените с европейски средства културно-исторически обекти в града.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.