wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Близо 200 пенсионери участваха в мащабното събитие на Областния информационен център – Русе, посветено на Европейската година на културното наследства 2018. Хора от третата възраст от Русе, Ветово, Иваново и Бяла с организиран превоз посетиха град Борово и пещерата Орлова чука, където видяха нагледно какво е направено с европейски пари по отношение на местните природни и културно-исторически ценности.

      Специално за гостите Община Борово беше извадила пред сградата си репликата на Боровското съкровище, така че всички да могат да го разгледат. Вниманието не случайно беше насочено към него – копията на петте тракийски сребърни съда са изработени по проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. По същия проект са предоставени народни музикални инструменти, озвучителна техника, носии и аксесоари на 6-те читалища в общината. Как те се използват за популяризиране на нематериалното културно наследство на Борово участниците в събитието имаха възможност да видят на практика. В салона читалището местната певческа група за автенттичен фолклор изнесе специално за тях кратък концерт.

      Преди това управителят на Областния информационен център – Русе Камелия Махакян ги запозна с идеята и целите на Европейската година на културното наследство 2018 и ги запозна с проекта „Експониране на местното етнографско,  историческо и природно наследство“, изпълнен през изминалия програмен период. Всички участници в събитието получиха рекламни и информационни материали за нови проекти от Дунавски регион с европейски финансиране, които помагат за опазване, експониране и популяризиране на културното наследство.

      След Борово възрастните хора посетиха пещерата Орлова чука, която благодарение на средства от програма ФАР през предприсъединителния период стана достъпна за широката публика. Там те научиха интересни факти за втората по дължина пещера в България и за прилепите, които живеят в нея.  В боровата горичка пред пещерата участниците в събитието имаха възможност да отдъхнат и да си направят пикник. 

      Изключително сме доволни от организацията и от информацията, която получихме, няма да забравим това преживяване, коментираха възрастните хора. Оказа се, че някои от тях за първи път посещават пещерата, други пък не бяха виждали Боровското съкровище. С удоволствие пенсионерите носиха през цялото време брандираните с логото на ОИЦ-Русе и на Европейския съюз бели тениски и шапки, които получиха от центъра.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.