wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе участва в безплатната работилница за лидери, организирана  от „Мениджмънт Борд“ ООД  на тема „Как да утроим стойността на бизнеса ни за 2 години“ .

Собственици и управляващи директори на фирми, предприемачи имаха възможност под ръководството на фасилитатора Анастас Гогов да се фокусират върху стратегическото планиране и управленските решения, които трябва да вземат, за да постигнат желания растеж и устойчивост на бизнеса си. Чрез дискусия и решаване на казуси участниците успяха да видят силните и слаби страни на своя бизнес и да идентифицират инструментите, чрез които могат да постигнат своите цели за развитие. В края на обучението те споделиха, че са доволни от провокацията и от онова, което са научили в процеса на споделянето и дискусията за себе си и своите идеи и методи на управление.  

В рамките на събитието експертът Габриела Стефанова запозна аудиторията с дейността на Областния информационен център – Русе и с възможностите, които наскоро отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ предоставя за развитие на младите фирми. Тя информира, че всеки, който иска да се запознае с шанса си да получи европейско финансиране за своя бизнес, може да заповяда в офиса на ОИЦ, където ще получи подробна и конкретна информация.

ОИЦ-Русе взе участие и в първата работилница на лидери, която „Мениджмънт Борд“ организира в Русе на 29 май 2018 г. Нейната тема беше „Успехът като отговорност, успехът като цел“. Тогава управителят на центъра Камелия Махакян също представи дейността ни и насочи вниманието на участниците към програмите и процедурите, чрез които бизнесът може да получи европейско финансиране за своите проекти.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.