wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе представи процедурата „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 в офиса си вчера пред заинтересовани.  Това е първата схема по програмата с комбинирано финансиране – с безвъзмездна финансова помощ БФП и  с финансови инструменти, обърна внимание експертът Габриела Стефанова, която представи насоките за кандидатстване по процедурата.

В презентацията си акцентира, че процедурата цели създаването на  цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство със статут на  национално и световно значение. Затова ще бъдат подкрепени интегрирани проекти, които включват не само дейности по реставрация, консервация и опазване на обектите, но и дейности по тяхното популяризиране и развитие, така че да привличат голям брой туристи.  

Допустими кандидати по процедурата са Министерството на културата, Общини, институции на вероизповеданията и техните местни поделения, които са юридически лица. Общият бюджет на процедурата е близо 100 млн. лева. Максималният размер на БФП за един проект, когато в него е включен обект от национално значение, е 9 779 150 лева, а за проект за обект от световно значение е 19 558 300 лева. Най-много 85 % от разходите по проекта обаче могат да бъдат финансирани с безвъзмездна помощ, останалите 15 %  - с финансови инструменти. Участниците в информационната среща бяха запознати и с всички детайли от изискванията към проектите и финансирането, с видовете дейности, както и с това кои от тях могат да се подкрепят безвъзмездно и кои само с финансови инструменти.  Стефанова показа стъпките на кандидатстване, като обърна внимание, че именно финансовият посредник оценява бизнес плана на кандидата, като преценява дали той има потенциал да генерира  приходи. В зависимост от това финансовият посредник преценява дали проектът може да се реализира само с кредит или се нуждае от БФП и в какъв размер.  При необходимост от субсидиране, кандидатът подава документи чрез ИСУН 2020 за одобрение от УО на ОП „Региони в растеж“.

Тъй като това комбинирано финансиране се случва за първи път, участниците в срещата имаха много въпроси. На някои от тях те бяха посъветвани да питат Управляващия орган на програмата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.