wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе представи днес процедурата „Насърчаване на предприемачеството“  по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.  Към възможностите, които тя предлага, беше проявен сериозен интерес.

Камелия Махакян, управител на ОИЦ-Русе, запозна аудиторията с целите на процедурата и с насоките за кандидатстване. Тъй като една значителна част от участниците в информационната среща не бяха запознати с платформата ИСУН 2020, чрез която се кандидатства, тя показа какво представлява и как се работи с нея. Камелия Махакян обърна внимание кой може да кандидатства по схемата: юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, при това регистрирани след 31.12.2016 г. Запозна ги също с другите детайли по отношение на допустимостта на кандидатите, като изрично подчерта, че има допустими икономически сектори и такива, които са изключени от процедурата. Беше изяснен и приложимият режим на помощ по настоящата процедура“de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустимите дейности по процедурата са насочени към реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и визуализация на проекта. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е над 67 млн.  лева. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а максималният е 200 000 лева. Горната граница на интензитет на помощта е 80 %. Тези и други особености бяха част от презентацията. Подчертано бе, че процедурата е с два крайни срока на кандидатстване. Първият е до 16,30 часа на 5 септември 2018 г. , а вторият  е до 16,30 часа на 7 ноември 2018 г. , като всеки от сроковете е за кандидати с точно определен код на икономическа дейност, посочен в насоките за кандидатстване.

По време на информационната среща Камелия Махакян сподели с аудиторията полезни практически съвети относно подготовката на проектите с акцент върху значението на бизнес плана, коректната документация, попълването на  попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Обясни процедурата и методиката на оценка на проектите.  Част от времето на срещата беше посветено на въпросите на аудиторията. По време на дискусията един от участниците, Койчо Митев, патентен специалист, посъветва присъстващите предприемачи да инвестират в индустриална собственост, ако искат просперитет. 

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.