wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе проведе информационна среща, посветена на интелектуалната собственост във връзка с желанието на представители на бизнеса, които имат интерес към кандидатстване по процедури  по ОПИК 2014 – 2020, които подкрепят иновации.

Лектор на семинара бе инж. Койчо Митев, патентен представител и оценител на интелектуална собственост. Той запозна аудиторията с понятията „патент“, „търговска марка“, „промишлен дизайн“, как се регистрират те и как могат да станат нематериални активи в счетоводния баланс на фирмата. Разясни какво се разбира под иновация в контекста на оперативната програма. Инж. Митев обясни, че нематериалните активи осигуряват пазарен монопол и затова в развитите държави нематериалните активи са 70 % от пазарната стойност на една фирма, докато у нас този процент е много нисък.

„Ако искаме да се развиваме и да бъдем конкурентоспособни, трябва да се ориентираме към икономика на знанието и да си поставяме по-високи цели, като внедряваме иновации. “, каза той. 

С оглед на факта, че през следващия програмен период , европейското финансиране на бизнеса все повече ще се ориентира към финансовите инструменти, инж. Митев обърна внимание, че  самият патент, промишлен дизайн и търговска марка могат да бъдат залог на кредит.

         По време на срещата участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси относно своите идеи и интелектуалната собственост. Имаше питания и към експертите на Областния информационен център за отворената към момента за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Някои от присъстващите се интересуваха дали през тази година ще има нова процедура за внедряване на иновации. Според Индикативната работна програма на ОПИК за 2018 г. в края на годината предстои отваряне на процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ , а през септември – „Развитие на иновационни клъстери“, обясни  управителят на ОИЦ Камелия Махакян. 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.