wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе проведе днес информационна среща в офиса си по подмярка 6.4.1 на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 със заинтересовани предприемачи, земеделски стопани и занаятчии от областта.  Управителят на центъра Камелия Махакян запозна участниците с насоките за кандидатстване и по трите процедури на подмярката:

  • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от договора за функционирането на Европейския съюз“  
  • Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности
  • Инвестиции, насочени към развитие на занаяти

Тя обърна внимание, че и трите процедури имат за обхват селските общини и че целта им е да насърчат развитието на неземеделско производство и услуги, както и иновациите и технологиите в „зелената икономика“, вкл. на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Присъстващите научиха кои са допустимите кандидати, дейности и разходи. Друг акцент на презентацията беше оценката на проектите.  Проекти, насочени към създаване и развитие на здравни и социални услуги, вкл. към деца, ще получават по 30 точки.

Участниците в срещата бяха запознати и с платформата ИСУН 2020, чрез която ще се подават проектните предложения.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/20

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.