wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Русе представи пред медиите резултатите от анкета, насочена към подготовката на българската визия за следващия програмен период през 2021 – 2027 г.  Допитването е част от общата инициатива за 2018 г.  на Мрежата от областни информационни центрове в страната на тема „Бъдеще на Кохезионната политика“.  Обобщените резултати от нея показаха, че русенци искат Европа да има по-иновативна и интелигентна икономика, но и да бъде по-социална. Те настояват европейските средства да се насочат за преодоляване на проблемите в областта на базисната, особено регионална,  инфраструктура, качеството на образованието и връзката му с бизнеса, както и на бизнеса с науката. Една не малка част от хората искат европейските инвестиции да помогнат за преодоляване причините, които водят до бедност и социално изключване.  

Преди да запознае медиите с конкретните отговорите по 11-те въпроса на анкетата, експертът Габриела Стефанова изложи основните предложения на Европейската комисия за следващия програмен период, с акцент върху политиката на сближаване.  „Политиката на сближаване ще бъде ориентирана към по-малко приоритети, но се цели по-голям ефект, намеренията са за опростяване на процедурите по управление, отчитане и контрол“, подчерта тя.  

От 131 анкетирани от ОИЦ- Русе 50 души са на възраст до 29 г., 62 -ма са на възраст от 30 до 60 години и 19 над 60 години. 95 живеят в голям град, 28 –  в малък град и само 8 от респондентите са от село. Участниците в анкетата са предимно от град Русе, по-малко от областта. Няколко са от населени места извън областта. 

Кохезионната политика през новия програмен период ще бъде насочена към пет приоритета, а ЕК предлага най-голям ресурс да се отдели за първите два приоритета: „По-интелигентна Европа“ и „По-зелена и екологична Европа“. В анкетата гражданите трябваше да подредят по важност тези 5 приоритета от гледна точка на нуждите на своя регион. Отговорите показват, че най-много, 51 души,  поставят на първо място приоритета „По-интелигентна Европа“, което съвпада с мнението на ЕК. На второ място обаче русенци поставят „По- социална Европа“, следвана от „Европа по-близка до гражданите“,  „По-свързана Европа“ и на  последно място „По-зелена и екологична Европа“.

Според анкетираните основните проблеми на града и региона са свързани с безработицата, политики за младежта и условия за предприемачество. Не малко от запитаните, предимно хора в най-активната възраст и от град Русе, формулират като проблем околната среда.

По отношение на образованието 55% от респондентите смятат, че ресурсите трябва да се насочат към разработване на адекватни учебни планове и програми на всички нива на образованието. Същият процент намират за необходимо европейските средства да се инвестират в създаване и укрепване на партньорства между висшето образование – предприятията – научните изследвания.  Над половината от запитаните мислят, че фондовете на ЕС трябва да се насочат към подобряване качеството на средното образование. 

Над 40 % от анкетираните са на мнение, че евросредствата трябва да помогнат да се подобри съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда и за по-гъвкав и сигурен пазар на труда.  Подобряването на здравната инфраструктура и възможността за бърз преход от училище към работа са следващите приоритети. Важно е да се отбележи, че 29 % , равен брой от първите две възрастови групи, проявяват загриженост за предотвратяване на причините, които водят до бедност и социално изключване.

По отношение на българските предприятия най-много, над 43 %, намират за необходимо европейските инвестиции да се вложат в промотиране на българското производство на европейските и световни пазари.  Следват: подобряване на връзката между образование и бизнес и инвестиции в технологична модернизация. Над 34 % от запитаните смятат за важно средствата да се инвестират в подобряване на предприемаческия климат, т.е. в намаляване на лицензионните и регулаторни режими и е-управление.

Значителна част от анкетираните са за по-строги екологични норми към предприятията и за насочване на европейския ресурс към сортиране и рециклиране на отпадъците. За по-младите е важно и опазването на природните ресурси.

От всички възможни опции най-много,  около 44 %, смятат, че фондовете на ЕС трябва да се насочат към подпомагане на младите фермери. За голяма част от хората е важно общото подобряване на качеството на живот в селските райони.

60 %  предлагат средствата за регионално развитие да се инвестират в регионална пътна инфраструктура. На следващо място са инвестициите в подобряване на образователната, социалната и здравна инфраструктура. Мнозина смятат, че средства трябва се насочат към обезлюдяващите и застаряващите региони, към туризма и опазване на културно-историческото наследство.

Интерес представляват отговорите на въпроса какви резултати очакват хората в своя регион от европейските инвестиции в края на 2027 г. Намаляване на хората, живеещи в бедност, очакват близо 52 % от запитаните. Повишаване на заетостта, и особено сред на младите до 29 г., също събира голям брой гласове. Русенци се надяват на резултати в модернизиране на образователната инфраструктура, засилване на сътрудничеството между бизнеса и науката, нарастване на предприятията с иновационна дейност, нарастване на производителността на МСП, подобряване на вътрешните транспортни връзки, съкращаване на времето за административни услуги. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.