wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     С днешната визита на Областния информационен център – Русе в Сливо поле приключиха серията информационни срещи по общините в областта.  На тях експерти на центъра представиха актуални към момента и предстоящите за кандидатстване процедури по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони според индикативните годишни работни програми за 2019 г.  

     На срещите, в които участваха и представители на местния бизнес, бяха презентирани  условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспобност“. В Борово, Иваново и Две могили, където интересът на аудиторията беше по-голям към ПРСР,  акцентът беше върху подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 16.4. „подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки“, които според индикативния график на програмата ще бъдат отворени за кандидатстване съответно през май и септември 2019 г.

     В Сливо поле, където имаше и представители на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ управителят на ОИЦ- Русе Камелия Махакян информира членовете на сдружението, че по подмярка 19.3 през август следващата година ще могат да получат финансиране на свои дейности за транснационално и междутериториално сътрудничество. Към момента МИГ-ът вече е регистриран в партньорската платформа на ВОМР в Брюксел след съдействието на ОИЦ-Русе.

    На срещите във всички общини беше представена многогодишната финансова рамка на следващия програмен период 2021 – 2027 г. и очакваното финансиране за България. Засилен интерес бе проявен към бъдещата Кохезионна политика на ЕС и към възможностите, от които българските общини ще могат да се възползват.

   Представителите на неправителствения сектор и общините бяха информирани как могат да се възползват от финансиране на свои проекти чрез  Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Акцентът беше върху предстоящите процедури и сферите, допустими за подкрепа.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.