wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационнна среща по процедура «Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия» проведе Областният информационен център – Русе. Пред заинтересовани представители на местния бизнес експертът Диана Аврамова представи проекта на условията за кандидатстване, който беше публикуван за обществено обсъждане.
Целта на процедурата е да помогне на малките и средни предприятия да повишат своята конкурентоспобност и да засилят експортния си потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 146 687 250 лева, минималният размер на БФП за един проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за микро предприятие, 750 000 лева за малко и 1 млн. лева за средно предприятие.
Допустимите кандидати трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон, Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Освен това те трябва да са микро, малки и средни предприятия и основната им икономическа дейност да попада в посочените сектори на икономическа дейностри, да имат минимум 3 приключени финансови години (2015,2016,2017г. ) преди датата на кандидатстване. Диана Аврамова обърна внимание, че за тези 3 години има изискване за определен общ размер на нетните приходи от продажби според категорията на предприятието. Тя разясни в кои случаи могат да се прилагат режимите „регионална инвестиционна помощ“ и „de minimis“.
По време на срещата бяха изяснени допустимите и недопустимите дейности и разходи, специфичните изисквания към проектите, критериите за оценка. Участиците бяха запознати и с електроното кандидатстване чрез ИСУН 2020. Експерти на ОИЦ отговаряха на конкретните им въпроси.
Към момента процедурата все още не е обявена за кандидатсване от УО на ОП „Иновации и конкурентоспобност“, затова не е определен срокът за подаване на проектните предложения.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.