wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

       15 социални проекта на Община Русе на обща стойност почти 13 милиона лева представи Областният информационен център – Русе пред журналисти. Целта на информационното събитие беше да акцентира върху постигнатата устойчивост на социалните услуги и повишаването на тяхното качество, благодарение на финансирането чрез ЕСИФ на сигергични и надграждащи проекти.

        Представените проекти са финансирани по оперативните програми в периода 2007 – 2018 г.  В резултат на тях към момента в Русе работи обществена трапезария за най-нуждаещите се, изградени са и функционират 5 центъра за настаняване от семеен тип, от които 3 за деца и младежи с увреждания, по един за деца с тежки увреждания и за лица с психични разстройства. За хора с психични проблеми е разкрито и едно наблюдавано жилище. След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в сградата му чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ се предоставят 7 различни социални услуги и е открит Дневен център за деца с увреждания, както и Звено „Майка и бебе“. След приключванена проекта 3 от услугите, центърът и звеното продължават да работят като делегирана държавна дейност. По ОП „Развитие на  човешките ресурси“ е изграден Център за социална интеграция и рехобилитация за деца. Хора с увреждания и самотно живеещи възрастни благодарение на европейското финансиране получават услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“. Предстои изграждане на Център за комплексно обслужване на лица с  увреждания, вкл. тежки увреждания, чрез  процедура „Подкрепа на лица с увреждания“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 , а по  процедура „Изпълнение на ИПГВР“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 започва изграждането на жилища за социално слаби. 

       Благодарение на всички тези проекти децата на Русе, възрастните и хората с увреждания, лицата и семействата в неравностойно положение, включително и чрез осигуряване на заетост, получават все повече и по-качествени социални услуги, обобщи  в края на презентацията си експертът Габриела Стефанова.

       Представителите на медиите имаха възможност да получат и допълнителна информация за проектите от директора на дирекция „Здравни и социални дейности“  Мариела Личева и от началника на отдел „Социални дейности“ в Община Русе Катя Петрова., които ОИЦ покани да участват в информационната среща.

        В края на събитието участниците в него се поздравиха с настъпващите коледни и новогодишни празници и получиха от ОИЦ атрактивни рекламни подаръци.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.