wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Русе 264

ВИСОКА АКТИВНОСТ В ДИСКУСИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ НА СРЕЩАТА В РУСЕ

„Изключително ползотворна дискусия, благодаря за смислените и прагматични коментари и предложения“ – заяви  Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в края на…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ДВЕ РУСЕНСКИ УЧИЛИЩА

Областният информационен център – Русе направи изнесени приемни в две  русенски училища –  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ и Средно училище „Възраждане“. Експерти на центъра запознаха…

Продължава...

ОБЩИНА БОРОВО ЩЕ ПРИЛАГА ИТАЛИАНСКИ ОПИТ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

           В откриваща конференция по проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“   участва представител на Областния информационен център – Русе.  Управителят на центъра…

Продължава...

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Областният информационен център – Русе запозна представители на  бизнеса с процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 –…

Продължава...

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ СЪЗДАДЕ РИМСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

18 основни и 44 допълнителни обекта на римското културно - историческо наследство, 8 фестивала на римска и антична тематика и 19 музея са включени туристическия маршрут „Римска граница на територията…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.