wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

215 проектни идеи събра ОИЦ - Шумен в рамките на националната кампания "Да създадем заедно България 2020". По-голямата част са свързани с промяна на инфраструктурата на областния град и в по-малките населени места на областта. Болшинството от идеите са за изграждане на спортни зали и площадки, паркове и зелени площи. В Деня на Шумен - 11 май в 3D видео, Областният информационен център ще представи 15 от най-атрактивните и реализуеми със средства от еврофондовете идеи по време на тържественият концерт за празника на града пред сградата на кметството. Шест от идеите са свързани с областният град, а останалите 9 с девете общини от областта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.