wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 200 души посетиха информационните събития на ОИЦ-Шумен през април.В рамките на три седмици експертите на центъра обиколиха десетте общини на област Шумен и запознаха жителите на региона  с измененията в Методологията за налагане на финансови корекции и с принципите, които трябва да бъдат следвани при разработването на проекти по оперативните програми.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.