wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Уеб-обучение за новите възможности на Информационната система за управление и наблюдение на еврофондовете (ИСУН) организира Областен информационен център - Шумен. Със съдействието на експерт от Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" при Администрацията на Министерски съвет (МС) бяха представени стъпките, които бенефициентите трябва да знаят, ако желаят да кандидатстват електронно с проекти по оперативните програми през програмен период 2014-2020. Георги Стратиев от Дирекция "ИСУСЕС" при МС направи двучасова он-лайн презентация на системата, в рамките на която всеки от участниците в уебинара направи своя регистрация в ИСУН 2020 и попълни електронен формуляр по една от отворените процедури: "Подобряване на производствения капацитет в МСП" в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност". Участниците задаваха въпроси и имаха възможност макар и дстанционно  да се възползват от помощта на експерта от ИСУСЕС. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.